วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552

โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้

โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้
ที่มาและความสำคัญในปัจจุบันธุรกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ ส่งเป็นสินค้าออกเป็นที่ยอมรับของบุคคล ๆทั่วไป คือ สินค้าประเภทดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ สามารถนำวัสดุมากมายหลายชนิด หลากหลายสี มาประดิษฐ์ เช่น กระดาษ ผ้า พลาสติก โดยมีจุดประสงค์เพื่อการตกแต่งสถานที่ หรือโต๊ะทำงานให้เกิดความสวยงาม และนอกจากนี้ยังสามารถนำดอกไม้ประดิษฐ์จัดเป็นกระเช้าเพื่อมอบเป็นของขวัญหรือเป็นที่ระลึกให้กับบุคคลที่ เรารักและเคารพในโอกาสต่าง ๆ ๆด้เป็นอย่างดีในการประดิษฐ์ดอกไม้นอกจากจะนำเอาวัสดุที่กล่าวมาข้างต้นมาประดิษฐ์ ยังมีวัสดุชนิดหนึ่งที่นำมาประดิษฐ์ดอกไม้ได้ ซึ่งมีหลากหลายสี เพิ่มความสวยงามได้เป็นอย่างดี นั่นคือ ถุงน่องสี ถุงน่องสีเป็นวัสดุที่คนไทยนิยมนำมาประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อสร้างรายได้และสามารถนำมาประดับตกแต่งเพื่อให้เกิ ดความสวยงามและนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในด้านความคงทนได้ ยืดหยุ่นได้ ไม่แตกหักดังนั้นจึงนำถุงน่องสีมาประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้และสามารถนำความร ู้ไปปฏิบัติเพื่อเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงน่องได้
อุปกรณ์
1. ถุงน่องสีต่าง ๆ
2. ลวดสีต่าง ๆ
3. กาว
4. กระดาษทิชชู
5. ด้าย
6. ฟลอร่าเทป
7. ท่อพลาสติก
8. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะกลมขนาดแตกต่างกัน เช่น ปากกา หลอดนม
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่
ขั้นตอนการประดิษฐ์
การทำกลีบดอก
1. ตัดลวดให้มีขนาดพอเหมาะกับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการขดลวด
2. ขดลวดกับอุปกรณ์ คือ ท่อพลาสติก หรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะกลม ขนาดตามความต้องการของเรา
3. ตัดถุงน่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้สามารถหุ้มขดลวดที่ขดเตรียมไว้
4. นำถุงน่องที่ตัดแล้วมาเข้ากลีบโดยนำมาหุ้มขดลวด ดึงให้ตรึงและรัดด้วยด้ายให้แน่น ปฏิบัติจนครบ 1 ดอก
การเข้ากลีบดอก
1.นำกลีบดอกที่เตรียมไว้แล้วมาเข้าดอก โดยใช้เกสรสีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งการเข้าดอกสามารถนำกลีบดอกมาเข้าตามความเหมาะสม เช่น 4 กลีบ 6 กลีบ 8 กลีบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกลีบและความสวยงาม
2. การเข้ากลีบดอกละกลีบดอกจะต้องรัดด้วยด้ายให้แน่นทุกกลีบและเข้ากลีบลักษณะสับกลีบเพื่อให้เกิดความสวยงาม
3. ดัดกลีบดอกตามลักษณะที่เราต้องการ หรือตามลักษณะของดอกไม้
4. พันโคนกลีบดอกด้วยฟลอร่าเทปการทำใบ1. ตัดลวดสีเขียวหรือสีที่เราต้องการให้มีขนาดพอเหมาะหรือครึ่งหนึ่ง2. ขดลวดเข้ากับอุปกรณ์ที่มีลักษณะกลมเล็ก ๆหลาย ๆ รอบ แล้วดึงออก เส้นลวดที่ได้จะมีลักษณะหยัก จากนั้น ขดให้เป็นวงกลม3. ตัดถุงน่องสีเขียวให้มีขนาดพอเหมาะกับขดลวด สามารถห่อหุ้มขดลวดได้4. นำถุงน่องมาห่อหุ้มขดลวด ดึงให้ตึงและรัดด้วยด้ายให้แน่น จัดทำใบให้พอดีกับการเข้าช่อของดอกไม้5. พันโคนใบด้วยฟลอร่าเทป
การเตรียมก้าน
1. เตรียมลวดที่มีขนาดพอเหมาะไม่แข็งเกินไป ที่สามารถดัดได้
2. ตัดลวดให้มีความยาวพอเหมาะกับช่อที่เราต้องการ
3. เสริมลวดด้วยกระดาษทิชชู
4. พันด้วยฟลอร่าเทป
การเข้าช่อ
1. นำดอกไม้ที่เป็นรูปสำเร็จแล้วมาเข้าช่อ โดยจัดเข้าช่อตามความเหมาะสมพร้อมรัดด้วยด้ายให้แน่นเสมอ2. นำใบที่จัดเตรียมไว้แล้วเข้าช่อ จัดตามความเหมาะสม รัดด้วยด้ายให้แน่น
3. พันด้วยฟลอร่าเทป
ผลการศึกษา
ถุงน่องสีสามารถนำมาประดิษฐ์ดอกไม้ได้เป็นอย่างดีและมีความสวยงามไม่แพ้วัสดุ อุปกรณ์ชนิดอื่น ๆและนักเรียนสามารถจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน่องได้โดยสามารถทำกลีบดอก ใบ และจัดเข้าช่อได้อย่างสวยงาม
สรุปผลการศึกษา
ดอกไม้ประดิษฐ์ที่เกิดจากการนำถุงน่องสีต่าง ๆ มาประดิษฐ์ตามขั้นตอนสามารถจัดทำกลีบดอกได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กลีบเป็นวงกลม กลีบเป็นวงรี กลีบมีลักษณะแหลม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา หรือ จัดให้เหมือกลีบดอกไม้ตามธรรมชาติ การเข้าดอกสามารถนำกลีบดอกที่จัดเตรียมไว้มาเข้าดอกได้ตามความเหมาะสม เช่น 4 กลีบ 6 กลีบ 8 กลีบ

1 ความคิดเห็น: