วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552

โครงงาน กระดาษจากใยกล้วย

กระดาษจากใยกล้วย
ที่มาและความสำคัญ
เนื่องจากโรงเรียนบ้านพระเพลิงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ พื้นที่ของโรงเรียนด้านหลังใช้เป็นพื้นที่การเกษตรสำหรับปลูกผักสวนครัวรวมทั้งพืชต่างๆ อันประกอบด้วย ไผ่ และกล้วย ซึ่งคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นประโยชน์ของต้นกล้วย คือ เมื่อกล้วยแก่เต็มที่จนสามารถเก็บผลได้แล้ว ส่วนอื่นๆของต้นกล้วยก็จะถูกตัดทิ้งโดยไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดขยะเหลือใช้ อีกทั้งขยะที่มาจากกระดาษเหลือใช้ซึ่งมีจำนวนมากก่อให้เกิดมลภาวะของโรงเรียน สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น
ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดว่าหากนำส่วนต่างๆของต้นกล้วยมาแปรรูปเป็นกระดาษต่างๆในลักษณะเดียวกับกระดาษสาโดยจะผสมกับกระดาษใช้แล้ว จะสามารถลดปริมาณขยะที่มาจากกระดาษ นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า รวมทั้งสามารถนำส่วนประกอบของต้นกล้วยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วย

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
1. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของกระดาษจากใบกล้วยและต้นกล้วย
2.เพื่อศึกษาอัตราส่วนของลำต้นกล้วยต่อกระดาษเหลือใช้ ที่ทำให้กระดาษใยกล้วยมี
คุณภาพดีที่สุด
สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
1. กระดาษจากลำต้นกล้วยมีคุณภาพดีที่สุด
2.อัตราส่วน ลำต้นกล้วย ต่อ กระดาษเหลือใช้ เป็น 2 ต่อ 1 มีคุณภาพดีที่สุด
3.อัตราส่วน ลำต้นกล้วย ต่อ กระดาษเหลือใช้ เป็น 4 ต่อ 1 มีคุณภาพดีที่สุด
4.อัตราส่วน ลำต้นกล้วย ต่อ กระดาษเหลือใช้ เป็น 6 ต่อ 1 มีคุณภาพดีที่สุด
5.อัตราส่วน ลำต้นกล้วย ต่อ กระดาษเหลือใช้ เป็น 8 ต่อ 1 มีคุณภาพดีที่สุด
6.อัตราส่วน ลำต้นกล้วย ต่อ กระดาษเหลือใช้ เป็น 10 ต่อ 1 มีคุณภาพดีที่สุด
การกำหนดตัวแปร
- เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของกระดาษจากใบกล้วยและต้นกล้วย
ตัวแปรต้น ส่วนประกอบของต้นกล้วย คือ ใบ และ ลำต้น
ตัวแปรตาม คุณภาพของกระดาษใยกล้วย
ตัวแปรควบคุม ปริมาณใบและลำต้น ปริมาณของกระดาษเหลือใช้ที่ผสม ชนิด
ของกระดาษ ระยะเวลาในการต้ม ระยะเวลาในการตากกระดาษใย
กล้วย ขนาดของตะแกรงร่อน ปริมาณน้ำ ปริมาณโซเดียม
ไฮดรอกไซด์
- เพื่อศึกษาอัตราส่วนของต้นกล้วยต่อกระดาษเหลือใช้ ที่ทำให้กระดาษใยกล้วยมีคุณภาพดีที่สุด
ตัวแปรต้น ปริมาณของลำต้นกล้วย
ตัวแปรตาม คุณภาพของกระดาษใยกล้วย
ตัวแปรควบคุม ปริมาณของกระดาษเหลือใช้ที่ผสม ชนิดของกระดาษเหลือใช้
ระยะเวลาในการต้ม ระยะเวลาในการตากกระดาษใยกล้วย ขนาด
ของตะแกรงร่อน ปริมาณน้ำ ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์
นิยามเชิงปฏิบัติการ
คุณภาพของกระดาษ หมายถึง กระดาษใยกล้วยมีความคงทน เหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย สีสันสวยงาม ไม่ซีดจาง ดูดซึมน้ำได้น้อย
กระดาษเหลือใช้ หมายถึง กระดาษที่ใช้แล้ว สีขาว นำมาแช่น้ำแล้วปั่นให้ละเอียด
กระดาษใยกล้วย หมายถึง กระดาษที่ได้จากการนำส่วนประกอบของต้นกล้วย คือ ใบ และ ลำต้น มาปั่นรวมกับกระดาษแล้วตากแดดให้แห้งโดยการร่อนบนตะแกรง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ลดปริมาณขยะที่เกิดจากกระดาษ
2.สามารถนำส่วนของต้นกล้วยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3.สามารถประดิษฐ์กระดาษนำมาใช้ห่อของขวัญต่างๆ หรือใช้ประโยชน์ดานต่างๆได้เอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น